Adatkezelési tájékoztató

Az ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány Kft.(székhely: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 26. fsz./6., adószám: 18510865-2-15) látogatói valamint elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását. Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az Ön adatai biztonságát garantálja.

Az ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány Kft.  jelen Adatkezelési Tájékoztatóval kívánja összefoglalni, hogy a  látógatóinak, partnereinek milyen személyes adatait kezeli, azokat milyen célra használja fel, továbbá ismerteti az Érintett adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

EU 2016/679 rendelet – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)                                        

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)                                                                           
 2. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)                                         
 3. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
 4. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)

1.Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő

 

Név:

ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány Kft.

Székhely:

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 26. fsz./6.

Postacím:      

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 26. fsz./6.

Honlap:

www.ekopark.cinemaqua.hu

 

 1. Az ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány Kft. adatkezelései:

 

 1. Kapcsolattartás céljából kezelt személyes adatok

Érintettek köre info@cinemaqua.hu –ra  információkérés

Az adatkezelés célja: a  Cinemaqua Film-és Natúrparkba történő látogatással kapcsolatos megkeresések, kérdések megválaszolása, látogatókkal való hatékony kommunikáció, személyre szabott kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján önkéntes hozzájárulás alapján kezeljük

A kezelt személyes adatok típusa: név, email cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok az érdeklődés, megkeresés megválaszolását követően törlésre kerülnek

 

III. Hírlevél küldéssel és marketing tevékenységgel összefüggő adatkezelés

Érintettek köre: hírlevélre bármely kommunikációs csatornán jelentkezők

Az adatkezelés célja: Az ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány Kft. által üzemeltetett  EKO Park programjainak ismertetése céljából hírlevelek küldése, tevékenységének népszerűsítése, a hírlevél címzettjeinek tájékoztatása

Az adatkezelés jogalapja: személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján önkéntes hozzájárulás alapján kezeljük

A kezelt személyes adatok típusa: név, email cím

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatokat a hírlevél küldésére vonatkozó önkéntes hozzájárulás visszavonásáig kezeljük

A hírlevél küldésére vonatkozó önkéntes hozzájárulását itt bármikor visszavonhatja!

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

A személyes adatok kezelése során a kezelt adatok:

          • kizárólag az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
          • hitelessége biztosított (adatkezelés hitelessége);
          • változatlansága igazolható (adatintegritás);
          • a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat bizalmassága).

Az ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány Kft., az Ön adatait megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

a.) A tájékoztatás kéréshez való jog

A fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Kft-től, hogy az tájékoztassa:

          • milyen személyes adatait,
          • milyen jogalapon,
          • milyen adatkezelési céllal,
          • milyen forrásból,
          • mennyi ideig
          • milyen jogszabály alapján kezeli,
          • valamint mely személyes adatihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatokat

A Társaság kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

b.) A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány Kft. módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Társaság a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

c.) A törléshez való jog

A fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a Társaság abban az esetben utasítja el, ha  jogszabály vagy valamely belső szabályzat a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Társaság kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

d.) A zároláshoz való jog

A fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatai kezelését Társaságunk korlátozza. Az adatkezelés korlátozása addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

A személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy az ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány Kft. jelen tájékoztatóban megjelölt személyes adatait jogellenesen kezeli, vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben arra az időtartamra korlátozzuk az adatkezelést, amíg Társaságunk ellenőrzi a személyes adatok pontosságát), vagy az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges a korlátozás.

e.) A tiltakozáshoz való jog

A fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha véleménye szerint az ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány Kft. a személyes adatait nem a tájékoztatóban foglaltak megfelelően kezeli (pl: a személyes adatait kizárólag saját, vagy 3. fél érdekében kezeli, avagy közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például tiltakozhat az ellen, ha Társaságunk az Ön hozzájárulása nélkül használná fel a személyes adatait tudományos kutatás céljából. Ebben az esetben Adatkezelő csak akkor kezelheti tovább a személyes adatokat, ha az adatkezelést olyan jogos érdek indokolja, mely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival szemben.

f.) Az adathordozhatósághoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy a Társaság rendelkezésére bocsátott,  Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt Társaságunk akadályozná.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

a.) Panasz benyújtása a Társaságnál:

Az adatkezeléssel összefüggő panaszok fogadása info@cinemaqua.hu e-mail címen, vagy a fent megadott címen, postai levél útján történhet, az érintettek ilyen módon történő joggyakorlását korlátlanul biztosítani kell.

b.) Panasz a nemzeti adatvédelmi hatóságnál:

Ön ugyanakkor panasszal élhet a nemzeti adatvédelmi hatóságnál, jelenleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

koordináták:

É 47°30’56”; K 18°59’57”

 

c.) Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a Társaság ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).